CARPNEU – pneuservis a prodej

tel: +420 596 611 556 | email: carpneu@carpneu.com

Zásady ochrany osobních údajů

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Cílem těchto zásad ochrany osobních údajů, které vydala obchodní společnost CARPNEU s.r.o., se sídlem Těšínská 118/66, Ostrava 71000, IČ: 26849305, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40458 (dále jen „Prodávající“ nebo „Správce“) je informovat své obchodní partnery – zákazníky (tedy zejména Kupující) o tom, jaké osobní údaje o nich zpracováváme při poskytování našich služeb a při návštěvách našich webových stránek dostupných na adrese www.carpneu.com (dále jen „webové stránky“), k jakým účelům a jak dlouho tyto osobní údaje v souladu s platnými právními předpisy zpracováváme, komu a z jakého důvodu je můžeme předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva zákazníkům v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Při zpracování osobních údajů se řídíme českým zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „ZOOÚ“), a s účinností od 25. 5. 2018 Nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení GDPR“).

SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správcem osobních údajů je shora uvedená společnost CARPNEU s.r.o., se sídlem Těšínská 118/66, Ostrava, IČ: 26849305, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 40458.

 

Kontaktní údaje správce jsou:

 • adresa: Těšínská 118/66, Ostrava
 • e-mail: carpneu@carpneu.com
 • telefon: 596611556

 

Společnost B2B EUROPE s.r.o., IČ 24803073, sídlem Občanská 1170/31, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíle C, vložce 81026 (dále také jen „Poskytovatel“), uzavřela jako „Poskytovatel“ se Správcem smlouvu o zpřístupnění aplikace SmartServis (dále jen „Smlouva SmartServis“), na základě které je Správce oprávněn užívat aplikaci SmartServis s jejími jednotlivými moduly „Katalog, Kalendář, Uloženky, kde tyto moduly mohou být využívány společně dohromady, kombinovaně nebo jednotlivě.

 

Vzhledem k tomu, že aplikace SmartServis je provozována formou vzdáleného přístupu a samostatná aplikace SmartServis je umístěna na serverech Poskytovatele, na které jsou ukládány rovněž osobní údaje zákazníků Správce (dále jen „Zákazník“), má Poskytovatel postavení zpracovatele ve smyslu čl. 4 odst. 8 obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení“). Subjekt má ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení postavení správce osobních údajů vkládaných Zákazníky do aplikace SmartServis.

 

Vzhledem k tomu, že Správce je správcem osobních údajů vkládaných Zákazníky do aplikace SmartServis a Poskytovatel je zpracovatelem těchto osobních údajů, uzavřeli spolu tuto smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 28 Nařízení (dále jen „Smlouva o zpracování“).

 

Předmětem zpracování jsou osobní údaje Zákazníků, které Zákazníci vkládají on-line, prostřednictvím webového rozhraní, zpravidla v souvislosti s rezervací termínu v kalendáři, nebo objednávkou zboží v katalogu u Prodávajícího.

 

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

KATEGORIE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Zpracováváme tyto osobní údaje:

 • Jméno
 • Příjmení
 • Uživatelské jméno
 • E-mailová adresa
 • Adresa bydliště (ulice, číslo popisné či orientační, PSČ, obec)
 • Telefonní číslo
 • SPZ vozidla (RZ)

 

ZDROJE A KATEGORIE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu, jako Zákazník, poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky či rezervace termínu.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

 

ZÁKONNÝ DŮVOD A ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.     Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 

 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • plnění právní povinnosti správce (zejména daňové povinnosti, řádné vedení účetnictví) podle čl. 6 odst. 1 písm. C) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 

 

2.     Účelem zpracování osobních údajů je

 • vyřízení Vaší objednávky, plnění služby vyplývající z rezervace termínu a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce či rezervaci termínu jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • plnění případných daňových a jiných zákonných povinností
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 

 

DOBA TRVÁNÍ ZPRACOVÁNÍ

Vaše údaje zpracováváme po celou dobu využívání našich služeb. Po skončení účinnosti smlouvy musíme, vzhledem k možným námitkám a případným sporům, Vaše osobní údaje udržovat po dobu dalších 4 let, a to za účelem prokázání řádného splnění zákonných povinností, a uplynutí obecných promlčecích lhůt. Po skončení této doby budou Vaše osobní informace z našich databází zcela vymazány, pokud nevyužijete naše služby znovu, nebo pokud to není nutné v konkrétním případě z důvodů konkrétního zákonného příkazu.

Z důvodu zasílání obchodních sdělení poté, co jste zakoupili naše služby, budeme Vaše osobní údaje zpracovávat po dobu 3 let od chvíle, kdy jste využili našich služeb naposledy. V takovém případě zpracováváme Vaše údaje na základě našeho legitimního zájmu. Po uplynutí 3 let Vás požádáme o obnovení Vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.

V případě, že údaje zpracováváme na základě Vašeho souhlasu (zejm. zasílání obchodních sdělení), trvá zpracování po dobu udělení tohoto souhlasu a maximálně 30 dní poté, co svůj souhlas odvoláte.

V případě, že zpracováváme vaše osobní údaje z důvodu povinnosti stanovené zákonem, trvá zpracování po dobu, která je nezbytná z důvodu splnění dané povinnosti (zejména při poskytování informací orgánům činným v trestním řízení nebo jiným orgánům veřejné moci).

 

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ (SUBDODAVATELÉ SPRÁVCE)

1.     Příjemci osobních údajů jsou osoby 

 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
 • podílející se na zajištění provozu služeb,
 • zajišťující marketingové služby.

2.     Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ ZE ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.     Za podmínek stanovených v GDPR máte 

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 

2.     Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

JAK NÁS MŮŽETE KONTAKTOVAT?

V případě jakéhokoli dotazu ve vztahu k ochraně osobních údajů či odvolání souhlasu s dalším zpracováním Vašich osobních údajů se můžete obrátit písemně na náš e-mail: carpneu@carpneu.com, nebo nás kontaktovat na adrese: Těšínská 118/66, Ostrava.

 

PODMÍNKY ZABEZPEČENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

1.     Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2.     Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.

3.     Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.     Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2.     S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3.     Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 6.10.2021.